Suriname neemt deel aan UNEA

30-03-2019

 

Suriname werd tijdens deze vergaderingen vertegenwoordigd door de Ambassadeur belast met milieu tevens Raadsadviseur van de President van de Republiek Suriname, Winston Lackin en Ivette Patterzon van Coördinatie Milieu. Tijdens de OECPR werden de onderhandelingen gestart van 36 concept resoluties, een concept ministeriële verklaring en tweetal beslissingen. Deze onderhandelingen werden zelf in het weekend gecontinueerd door de verschillende delegaties.  Tenslotte zijn tijdens de UNEA-4 vergadering 16 resoluties, de ministeriële verklaring en 2 beslissingen aangenomen. De thema’s die aan de orde kwamen varieerden van het uitbannen van plastic, mariene vervuiling, biodiversiteit, land degradatie, chemicaliën en afvalbeheer, elektrische mobiliteit tot gendergelijkheid en mensenrechten in relatie tot milieu. De ministeriële verklaring heeft als titel: “Innovative Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production”. Kortom de kern van de UNEA-4 was gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) met name SDG 12 “Duurzame Consumptie en Productie”.

Op de laatste dag van UNEA-4 is een nieuw Bureau ingesteld voor UNEA-5. Suriname in de persoon van Winston Guno Lackin, Ambassadeur belast met milieu/Raadsadviseur van de President van de Republiek Suriname, is voorgedragen en toegelaten als lid van het Bureau voor UNEA-5. Daarnaast is Costa Rica in de persoon van Carlos Manuel Rogriguez Echandi (Minister van Milieu en Energie). Beide landen zijn afkomstig van de groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (GRULAC).

 Suriname als lid v/h Bureau

Als lid van het Bureau voor de periode 2019 tot 2021 van UNEA heeft Suriname een stem in het bestuur van de UNEA (2019 – 2021) alsook bij de samenstelling van de agenda van UNEA-5 welke in 2021 zal worden gehouden. Door de GRULAC wordt dit tweetal gezien als een goede en sterke afvaardiging van de groep en bestaat er geen twijfel dat zij de milieu uitdagingen waarmee de GRULAC-lidstaten kampen op de agenda zullen plaatsen. Dit dient geplaatst te worden tegen de achtergrond van de succesvolle High-level Conference of HFLD Developing Countries on Climate Finance die in februari j.l. in Paramaribo werd gehouden. Suriname en Costa Rica zijn High Forest Low Deforestration (HFLD) ontwikkelingslanden en hebben samen met andere HFLD-ontwikkelingslanden de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration” aangenomen waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor het vergemakkelijken van toegang tot de bestaande financieringsmechanismen voor de HFLD-ontwikkelingslanden of het opzetten van een speciaal financieringsmechanisme voor de HFLD-ontwikkelingslanden.

 

De Milieu Vergadering van de Verenigde Naties (UNEA)

De Milieu Vergadering van de Verenigde Naties (UNEA) is ‘s werelds hoogste besluitvormingsorgaan voor het milieu. Het behandelt de kritieke milieuproblemen waarmee de wereld van vandaag geconfronteerd wordt. Het begrijpen van deze uitdagingen alsook het behouden en herstellen van onze omgeving vormt de kern van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De UNEA komt tweejaarlijks bijeen om prioriteiten te stellen voor het wereldwijde milieubeleid en om internationale milieuwetgeving te ontwikkelen. Door middel van het ontwikkelen en goedkeuren van resoluties, die alle lidstaten oproepen tot het ondernemen van acties geeft de UNEA-leiding en fungeert als katalysator van intergouvernementele maatregelen voor het milieu. Besluitvorming vergt brede participatie, daarom biedt de Assemblee een mogelijkheid voor alle mensen om oplossingen voor de gezondheid van onze planeet te helpen ontwerpen. De UNEA bepaalt de wereldwijde milieuagenda in samenwerking met VN-instellingen en multilaterale milieuovereenkomsten. De vergaderingen van de UNEA worden geregeld door haar Reglement.

 

Het Bestuur van UNEA

De UNEA wordt geleid door een Bureau en voorgezeten door een President. Het Bureau staat de President bij in de algemene bedrijfsvoering van de UNEA. Het Bureau bestaat uit tien ministers van milieu welke voor een termijn van twee jaar wordt gekozen. De tien ministers worden gekozen op basis van rotatie uit de 5 geografische (regio) groepen met name:

  • De groep Latijns-Amerika en Caribisch landen (GRULAC)
  • De groep Aziatische en pacifische landen (ASIA-PACIFIC)
  • De groep Oost-Europese landen (East European)
  • De groep Afrikaanse landen (African)
  • De West-Europese landen en andere landen (Western European and others)

Comité van permanente vertegenwoordigers

Het Comité van permanente vertegenwoordigers is het intersessioneel intergouvernementeel orgaan van de UNEA. Het comité wordt geleid door geaccrediteerde permanente vertegenwoordigers bij het VN-milieuprogramma, dat 118 leden vertegenwoordigt. Het Comité van permanente vertegenwoordigers is formeel opgericht als een hulporgaan van de Raad van bestuur (nu de UNEA) in mei 1985. Het Comité komt op kwartaalbasis bijeen onder leiding van een vijfkoppig Bureau dat voor een periode van twee jaar wordt gekozen.

Het hele jaar door houden de lidstaten zich bezig met formele voorbereidende besprekingen in het kader van de open vergaderingen van het Comité van permanente vertegenwoordigers. Het comité heeft de volgende taken:

  • Draagt ​​bij aan de voorbereiding van de agenda van de UNEA;
  • Adviseert de assemblee over beleidsaangelegenheden;
  • Bereidt beslissingen met name resoluties voor ter goedkeuring door de UNEA en
  • Houdt toezicht op de uitvoering van deze beslissingen.